Područje akreditacije

Centar je akreditiran sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te ima ukupno 42 akreditirane metode vještačenja, koje obuhvaćaju daktiloskopiju, forenzičnu biologiju, kontaktne tragove vlakana, forenzičnu toksikologiju i kemiju, dokumente i rukopise, balistiku, mehanoskopiju i prometna vještačenja. Centar je akreditiran u fleksibilnom području akreditacije u smislu da može provoditi izmjene radnih uputa koje ne smiju uključivati nove tehnike i načela.

Proširenim fleksibilnim opsegom akreditacije obuhvaćeno je dio metoda Centra  - biološka i toksikološka vještačenja te je u ovim metodama omogućena primjena i novih metoda ispitivanja.
Potvrda svih akreditiranih metoda Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić"


Poveznice na akreditirane metode vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“;
Metode vještačenja Službe daktiloskopije i identifikacije;
    - područje detekcije i identifikacije spornih tragova papilarnih linija.

Metode Službe bioloških i kontaktnih vještačenja;
    - područje vještačenja tekstilnih vlakana,
    - područje vještačenja bioloških vještačenja.

Metode Službe kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja;
    - područje kemijsko-fizikalnih vještačenja,
    - područje vještačenja rukopisa i dokumenata,
    - područje toksikoloških vještačenja.

Metode Službe traseoloških vještačenja;
    - područja balističkih, traseoloških vještačenja, mehanoskopskih vještačenja te prometnih i tehničkih vještačenja.FLEKSIBILNO PODRUČJE AKREDITACIJE / FLEXIBLE SCOPE OF ACCREDITATION
 
Oznaka/
Identification
Materijal/Proizvodi
Materials/Products
Tehnika ispitivanja/
Test technique
Vrsta ispitivanja/Svojstvo
Type of test/Property
Metoda ispitivanja/
Test method
A1 Razni materijali biološkog podrijetla

Various biological materials
Kapilarna elektroforeza

Capillary electrophoresis
Detekcija polimorfizama genetskih biljega

Detection of polymorphism of gene loci
Prema popisu metoda opisanih u
radnoj uputi RU-113/1-31.

According to the method list in
work instruction RU-113/1-31
A Droge (krutine i tablete)
Drugs (solid materials and tablets)
FTIR Kvalitativno određivanje droga
Qualitative analysis of drugs
Prema popisu metoda opisanih u
radnoj uputi RU-114/2-51.

According to the method list in
work instruction RU-114/2-51
B Droge (krutine i tablete)
Drugs (solid materials and tablets)
GC-MS Kvalitativno određivanje droga
Qualitative analysis of drugs
Prema popisu metoda opisanih u
radnoj uputi RU-114/2-52.

According to the method list in
work instruction RU-114/2-52
C1 Droge (krutine i tablete)
Drugs (solid materials and tablets)
TLC Kvalitativno određivanje droga
Qualitative analysis of drugs
Prema popisu metoda opisanih u
radnoj uputi RU-114/2-50.

According to the method list in
work instruction RU-114/2-50
C2 Droge (biljni materijal)
Drugs (plant material)
TLC Semikvantitativno određivanje droga
Semiquantitative analysis of drugs
D Drugs (solid materials and tablets)
Droge (krutine i tablete)
HPLC Kvalitativno određivanje droga
Qualitative analysis of drugs
Prema popisu metoda opisanih u
radnoj uputi RU-114/2-53.

According to the method list in
work instruction RU-114/2-53