Iznimna dostignuća zajedničke suradnje Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” i Instituta “Ruđer Bošković”, na području forenzične analize spornih dokumenata

Načelnica Centra Andrea Ledić i samostalna vještakinja za rukopise i dokumente, Andrijana Filko u suradnji s eksperimentalnim fizičarima iz Laboratorija za interakcije ionskih snopova, Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr.sc. Ivom Bogdanović Radović i doktorandom Markom Barcem, od 2018 godine rade na istraživanjima potencijalnih metoda za utvrđivanje redoslijeda poteza u forenzičkim analizama spornih dokumenata. Riječ je o metodama čija je primjena moguća u slučaje
21.12.2021.