Sudjelovanje Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ na Europskoj konferenciji forenzičnih stručnjaka - EFSA 2.0

Slika /slike/2023/1/3.jpg

Uz izaslanike 19 država članica, konferenciji su prisustvovali i predstavnici  EUROPOL-a, LEWP-a, eu-LISA-e, ENFSI odbora, CEPOL-a, EJTN-a i Europske komisije.

U okviru početka švedskog predsjedanja Vijećem Europske Unije od 24. do 25.01.2023. godine u Malmöu je održana Europska konferencija forenzičnih stručnjaka.
Organizatori konferencije bili su Uprava policije Kraljevine Švedske u suradnji s Europskom mrežom forenzično znanstvenih instituta (ENFSI), kao krovnom organizacijom u području forenzičnih znanosti.
 
Na konferenciji, Republiku Hrvatsku predstavljale su načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Andrea Ledić i glavni vještak za kontrolu kvalitete i akreditaciju Jelena Kozar Filić.
 
Glavni cilj konferencije bila je rasprava te donošenje mišljenja o predlošku Akcijskog plana za europsko područje forenzične znanosti 2.0 (EFSA 2.0), koji je izradila Europska mreža forenzično znanstvenih instituta (ENFSI), u suradnji s francuskim, češkim i švedskim predsjedništvom Vijeća EU-a, a uključuje definiranje budućeg smjera u promicanju istraživanja, razvoja i inovacija u forenzičnim znanostima.
Između ostalih, točke definirane ovim planom uključuju istraživanje novih biometrijskih mogućnosti (prvenstveno identifikacija lica te rukopisa), uključivanje umjetne inteligencije u svakodnevni rad forenzičnih stručnjaka, digitalizaciju poslovnih procesa počevši od mjesta događaja do sudske rasprave kao i razmjenu različitih baza podataka između država članica.
 
Tijekom konferencije održane su radionice te otvorene diskusije o svim točkama Akcijskog plana EFSA 2.0 te su dani prijedlozi za izmjene, koji su prihvaćeni jednoglasno od strane svih sudionika. Dogovorene izmjene implementirat će se u predložak Akcijskog plana te prezentirati na LEWP sastanku 16.02.2023. godine.
 

Stranica