Konferencija Europske mreže forenzičkih instituta (ENFSI) za područje vještačenja rukopisa (ENFHEX)

  • Slika \slike\2021\6-ENFHEX\img906.jpg
  • Slika

Od 16. do 18. lipnja 2021. godine održala se virtualna Konferencija Europske mreže forenzičkih instituta (ENFSI) za područje vještačenja rukopisa (ENFHEX) na kojoj je sudjelovalo više od 130 predstavnika iz zemalja članica ENFSI-a te predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i Singapura.

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ na konferenciji su predstavljali načelnica Centra Andrea Ledić, glavni vještaci za rukopise i dokumente Željka Tkalac i Damir Marić te samostalni vještak za rukopise i dokumente Natalia Milanja Hribar.
 
Tijekom konferencije održano je niz radionica i predavanja koja su za temu imala analizu različitih čimbenika koji utječu na kvalitetu rada vještaka (okolina, sustav, ljudski faktor, međuljudski odnosi i dr.), a sve u svrhu povećanja kvalitete kao i na temu mogućnosti vještačenja "digitalnih potpisa" kao sve češćeg oblika potpisivanja.
 
Osim navedenog, prezentaciju na temu "Football and dating a signature case study“ prezentirala je i načelnica Centra, Andrea Ledić.
 
Tijekom konferencije za stalne i pridružene članove ENFSI-ENFHEX radne grupe, održan je i radni sastanak na kojem je se raspravljalo o testovima kompetencije, financijskim okvirima ENFSI ENFHEX radne grupe, potencijalnim međuinstitucionalnim suradnjama te tekućim projektima. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ je, uz druge ustanove, partner Nacionalnom forenzičnom laboratoriju iz Ljubljane, u projektu „Training and competence assessment for Forensic Handwriting Experts“. Vrijednost projekta je 70.365,00 eura i financiranje se provodi kroz EU fondove iz programa ISF Police, Direct Award Grants 2020, u organizaciji ENFSI-a.

Cilj projekta je procijeniti kompetentnost vještaka koji vještače rukopise, utvrditi slabosti u njihovoj radnoj praksi te razviti optimizirane programe treninga, koji bi uključivali vježbe, seminare i predavanja.

Također, obzirom će Republika Hrvatska, odnosno MUP i naš Centar biti domaćin 14. konferencije ENFSI ENFHEX koja će se održati iduće godine u Zagrebu, načelnica Centra održala je prezentaciju Zagreba, Ministarstva unutarnjih poslova i Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.
 
Prisustvovanje predmetnoj Konferenciji i Radnom sastanku bilo je vrlo konstruktivno te će se novostečena saznanja u navedenim područjima rada primjenjivati i u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".

 

Stranica