Forenzična biologija

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Sustavna primjena analize DNK u forenzičke svrhe započela je 80-tih godina prošlog stoljeća, a Hrvatska se uvođenjem ove metode u rutinski rad Centra već 1996. godine priključila državama koje ubrzano ulažu u razvoj forenzičkih vještačenja utemeljenih na modernim saznanjima molekularne genetike. Rezultat kontinuiranog uvođenja novih metoda i tehnologija te ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i osposobljenost vještaka, danas je moderno opremljen i akreditiran laboratorij u kojem se provode biološka vještačenja u skladu sa svjetskim standardima.

Vještačenje tragova ljudskog porijekla uključuje primjenu različitih metoda, seroloških, mikroskopskih, no najznačajnija je metoda molekularno-genetske analize, koja omogućava utvrđivanje identiteta osobe od koje trag potječe. Analiza građe molekule DNK, odnosno razlika u slijedu i broju ponavljanja njenih građevnih jedinica - nukleotidnih baza, daje DNK profil jedinstven svakoj osobi i osnova je primjene molekularne genetike u forenzici.

U cilju pronalaženja tragova materijal vještačenja pregledava se vizualno, a korištenjem orijentacijskih testova, utemeljenih na kemijskim, fizikalnim ili enzimskim reakcijama, iz daljnjeg postupka isključuju se „lažni“ tragovi. Primjenom dokaznih testova potvrđuje se ljudsko porijeklo tragova krvi, sperme ili sline.

Metoda molekularno-genetske analize započinje izdvajanjem molekula DNK iz stanica, sa ciljem uklanjanja molekula i primjesa iz uzorka koje bi negativno utjecale na daljnju analizu. Količina DNK u uzorku i kvaliteta uzorka, odnosno stupanj degradacije DNK, određuje se lančanom reakcijom polimerazom u stvarnom vremenu. Iz uzoraka s dostatnom koncentracijom DNK, metodom lančane reakcije polimerazom, umnažaju se ciljani sljedovi DNK u milijardama kopija, čime se omogućava utvrđivanje DNK profila i iz vrlo oskudnih uzoraka.

Razdvajanje umnoženih ulomaka provodi se metodom kapilarne elektroforeze koja se zasniva na načelu da u električnom polju istosmjerne struje ulomci DNK različite duljine putuju različitim brzinama. Njihova detekcija omogućena je obilježavanjem fluorescentnim bojama, a korištenjem računalnih programa detektiranim ulomcima DNK pridružuje se brojčana vrijednost koja označava njihovu duljinu. Kombinacija svih detektiranih ulomaka DNK prikazana elektroferogramom predstavlja krajnji rezultat analize, jedinstveni DNK profil svakog pojedinog uzorka.

Istraživanjima u području molekularne biologije metoda analize genetskih biljega kontinuirano se usavršava, snižava se prag osjetljivosti metode a time omogućuje analiza sve oskudnijih bioloških uzoraka (s koncentracijom DNK i manjom od 15 pg/μl). Primjenom novih metoda laboratorij za biološka vještačenja Centra kontinuirano je u korak sa svjetskim standardima forenzične biologije.

Krajnji cilj biološkog vještačenja utvrđivanje je identiteta osobe od koje potječe sporni trag te se u tu svrhu DNK profil spornog traga uspoređuje s DNK profilom nespornog uzorka osobe. Nesporni uzorci su uzorci krvi ili uzorci epitela usne šupljine koji se izuzimaju od osobe poznatog identiteta. Podudarnost DNK profila spornog traga s DNK profilom nespornog uzorka potvrđuje da sporni trag potječe od određene osobe.

Utvrđeni DNK profili unose se u zbirku podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom CODIS (engl. Combined DNA Index System, FBI, SAD), u svrhu provjere, usporedbe i pohrane DNK profila. Zbirka je osnovana 2000. godine i sadrži DNK profile počinitelja kaznenih djela i neidentificiranih tragova.

Osim identifikacije bioloških tragova u kaznenim djelima u biološkom laboratoriju provodi se i utvrđivanje očinstava u kaznenim predmetima te identifikacije posmrtnih humanih ostataka.

U biološkom laboratoriju vještače se i tragovi životinjskog podrijetla serološkim i mikroskopskim metodama. Za određivanje podrijetla tragova krvi i tkiva koristi se metoda precipitacije, upotrebom specifičnih antiseruma, dok se podrijetlo tragova dlaka utvrđuje temeljem njihovih morfoloških karakteristika korištenjem svjetlosnog mikroskopa.

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ uspješno surađuje sa zemljama Europe i svijeta u međunarodnoj razmjeni DNK profila.

Od 2000. godine biološki laboratorij Centra uspješno sudjeluje u neovisnim međunarodnim godišnjim ispitivanjima sposobnosti čime se, uz akreditaciju svih postupaka metode analize sukladno normi HR EN ISO/IEC 17025/2017, garantira provedba bioloških vještačenja sukladno međunarodno definiranim metodama i protokolima.

Akreditirana metoda:
  • Detekcija polimorfizama genetskih biljega
  • Fleksibilno područje akreditacije/ Flexible scope of accreditation 
 

Oznaka/
Identification

 
A1

Materijali/Proizvodi
Materials/Products

 
Razni materijali biološkog
podrijetla Various biological materials

Tehnika ispitivanja/
Test techniquee

 
Kapilarna elektroforeza
Capillary electrophoresis
 

Vrsta ispitivanja/Svojstvo
Type of test/Property

 
Detekcija polimorfizama genetskih biljega
Detection of polymorphism of gene loci
 

Metoda ispitivanja/
Test method

 
Prema popisu metoda opisanih u radnoj uputi RU-113/1-31